ประวัติ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)

        เมื่อปี 2522 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดจ้างภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ และคณะ ให้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจ ชสอ. ให้มีความหลากหลาย โดยเน้นในการศึกษาบทบาทด้านการลงทุน และธุรกิจสวัสดิการ ผลการศึกษา ผมว่าสหกรณ์สมาชิกมีความสนใจที่จะเข้าร่วมธุรกิจสวัสดิการ มากกว่าธุรกิจการจัดการกองทุน โดย ชสอ. ควรเริ่มการพัฒนาธุรกิจสวัสดิการเป็นสิ่งแรกและธุรกิจสวัสดิการที่เหมาะสมในระยะแรก คือ การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับสมาชิกของสหกรณ์สมาชิก ชสอ.

        ปี 2555 ชสอ. ได้เชิญผู้แทนสหกรณ์สมาชิกมาลงชื่อเพื่อขอความคิดเห็น ปรากฏว่าสหกรณ์สมาชิกมีความเห็นว่าควรจะรับดำเนินการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ ครู ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ ผู้ประกอบการ

        ชสอ. จึงได้ประสานความร่วมมือกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ซึ่งได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเป็นแม่แบบให้แก่สาขาอาชีพอื่น ๆ จนกระทั่ง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ประกอบพิธีจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 5 สาขาอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ แบบฟอร์มต่างๆ

ระเบียบของ สสอท.

เข้าสู่ระบบสมาชิก

กิจกรรม

  • All
  • การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว
  • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  • การมอบของที่ระลึก

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งสำนักงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
เลขที่ 124/125 (หมู่บ้านนนทรี 5) หมู่ที่ 2 ถนน นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

สสอท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร(สสอท.)
โทรสาร : 0 2496 1057
สถานที่ส่งเอกสารตู้ ปณ.31 ปณ.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

124/125 Tambon Bang Si Thong,
Bang Kruai District, Nonthaburi 11130

info@example.com

1 : 0 2496 1056

2 : 0 2403 1553

3 : 0 2403 1554

Line ID : @cacomil

Loading
Your message has been sent. Thank you!