ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สสอท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)

                  เมื่อปี 2522 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดจ้างภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์และคณะ ให้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจ ชสอ. ให้มีความหลากหลาย โดยเน้นในการศึกษาบทบาทด้านการลงทุน และธุรกิจสวัสดิการ ผลการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

VTR แนะนำ สสอท.

คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

ติดต่อเรา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
(สสอท.)
๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๔๙๖ ๑๐๕๖
โทรสาร : ๐ ๒๔๙๖ ๑๐๕๗
ไลน์ สสอท. ไอดี : @cacomil
อีเมล์ : mcf.fsct@gmail.com
web master : nikom27@hotmail.com

แผนที่

แผนที่การเดินทางมายัง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)

กิจกรรมและการทำงานที่ผ่านมา